Stella McCartney Velvet Blazer

Velvet Blazer

Black Velvet Blazer by Stella McCartney

Buy for A$2,707 from farfetch.com